Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

SEZNAM_PŘIJATÝCH_DĚTÍ_PRO_ŠKOLNÍ_ROK_2024-2025.pdf

 

Zápis do Mateřské školy V Zápolí a odloučeného pracoviště Na Lánech

pro školní rok 2024/2025 

 

 

Žádost o přijetí do mateřské školy

 •  je nutné vygenerovat na internetové adrese: https://zapisdoms-praha4.praha.eu/ od 15.4. do 16.5.2024
 •  pokud nemáte přístup k PC, můžete se dostavit 6.5.2024 od 10 do 12 hodin do ředitelny školy, kde Vám s tím pomůžeme.
 •  datum a čas vygenerování žádosti o přijetí nemá na přijetí žádný vliv

 

Příjem vyplněných žádostí - Zápis do MŠ

15.5. - 16.5.2024

 • osobně v ředitelně školy od 12 do 18 hodin (možnost využít rezervační systém)
 • datovou schránkou (je nutná osobní datová schránka)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail)
 • poštou

 

Potřebné doklady k zápisu:

 • Řádně vyplněná žádost o přijetí
 • Řádně vyplněný evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte, nebo originál potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4)
 • OP zákonného zástupce (cizinci cestovní pas)
 • Rodný list dítěte

 

 

Den otevřených dveří : středa 24.4. od 10 do 11:30 a od 15 do 17 na obou pracovištích

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ 

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 
Základní informace k provozu

1. Provoz školy:

V Zápolí - 6:30 – 17:00

Na Lánech - 6:30 - 17:30

2. Výňatek ze školního řádu

 • ŠŘ je vyvěšen v každé šatně dětí, u ředitelny. Je potřeba seznámit se s jeho obsahem, zapsat a stvrdit ve své třídě podpisem.  ŠŘ je pro rodiče závazný.
 • Vstup do MŠ je přes třídní videotelefony
 • Sledujeme počasí - 6 stupňů pro ohrožené skupiny, pro děti předškolního věku a seniory
 • Případnou schůzku s ředitelkou lze domluvit na čísle 773 792 421 – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (V Zápolí) a se zástupkyní (odl. pracoviště Na Lánech) na čísle 776 766 202 mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sledujte pečlivě nástěnky a web stránky
 • Vyzvedávání dětí vámi pověřenou osobou – vždy písemně - individuálně či trvale, při nevyzvednutí dítěte v pracovní době, se dítě ve spolupráci s policií předá na oddělení péče o dítě - OSPOD

3. GDPR – při nástupu podepsat ve své třídě Generální souhlas

4. Školní vzdělávací program

 • „Stromek života“ naleznete v každé šatně dětí a u ředitelny
 • Děti jsou rozděleny do tříd podle věku!
 • Povinná předškolní docházka pro děti, které dovrší k 31. 8. věku 5 let:
  • Bezplatná i při OŠD
  • Uvolňování dětí ze vzdělávání – doložit do 3 dnů
  • Nepodléhá povinnému očkování
  • Individuální vzdělávání
 • Akce a aktivity (cvičení pro předškoláky v ZŠ Na Líše; angličtina; keramika; kroužek pro předškoláky, hlavně pro dětí s OŠD; logopedie)

5. Stravování a platby na školní rok 2024/2025  

 • Všechny platby probíhají přes vedoucí školní jídelny, která je k dispozici rodičům:
  • V Zápolí: každé pondělí 7,00 – 9,00
  • Na Lánech: každou středu 7,00 – 9,00
 Školné   č.ú         2000 851 349 / 0800  1.300,- Kč měsíčně 
 Stravné děti 3-6 let     č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  50,- den 
 Stravné děti 7 leté  č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  53,- den 
 Příspěvek na kulturu V Zápolí  č.ú   123-2000 851 349 / 0800 2.000,- Kč ročně
 Příspěvek na kulturu Na Lánech  č.ú   123-2000 851 349 / 0800 2.000,- Kč ročně
 • Rodiče jsou povinni zaplatit do 15. dne běžného měsíce. Každá platba má svůj účet. Způsob platby: bankovním převodem, výjimečně hotově
 • Variabilní symbol je pro všechny platby stejný
 • Omlouvání dětí den předem, při nemoci možno vyzvednout oběd v kuchyni první den nemoci v 11,30 hod do přinesených nádob
 • Jídlo se připravuje 3x denně dle spotřebního koše

Opakující se nedostatky při platbách:

 • Některé platby nemůžeme pro neznalost jména správně přiřadit (používat variabilní symbol a jméno dítěte)
 • Nezaměňovat školné, stravné a příspěvek na kulturu – každé má svůj účet a svoji výši platby (info na webu MŠ)
 • Platba nedorazí ne Vaší vinou (problém banky)
 • Při jednání s vedoucí ŠJ ohledně všech plateb používat mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 241 413 347.
 • V MŠ nevedeme individuální stravování.
 • Alergie na potraviny jsou respektovány po dohodě s ředitelkou pouze na základě lékařského potvrzení.

Dokumentace ke stažení zde:

 • Nástup do MŠ - změna pro dítě i rodiče zde
 • Poprvé v MŠ zde
 • Co by dítě mělo umět při nástupu do MŠ ve 3. letech zde
 • Desatero a dvacatero pro rodiče zde
 • Zralost smyslového vnímání předškoláka zde
 • Desatero budoucího předškoláka zde
 • Čím podpořit imunitu dětí zde

Pavlína Dolejšová DiS., ředitelka školy