Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/msvzapoli.cz/msvzapoli.cz/templates/msvzapoli/functions.php on line 194

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,

protože letošní schůzka s rodiči nově přijatých dětmi proběhne až v září, zasílám Vám několik základních údajů k nástupu do MŠ ve školním roce 2020/2021:

1. Provoz obou škol 6.30 – 17.00 hod.

2. Výňatek ze školního řádu

 • SŘ je vyvěšen v každé šatně dětí, u ředitelny. Je potřeba seznámit se s jeho obsahem, zapsat a stvrdit ve své třídě podpisem.  ŠŘ je pro rodiče závazný.
 • Vstup do MŠ je přes třídní videotelefony
 • Sledujeme počasí - 6 stupňů pro ohrožené skupiny, pro děti předškolního věku a seniory
 • Případnou schůzku s ředitelkou lze domluvit na čísle 776 766 284 – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (V Zápolí) a se zástupkyní (odl. pracoviště Na Lánech) na čísle 776 766 202 mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sledujte pečlivě nástěnky a web stránky
 • Vyzvedávání dětí vámi pověřenou osobou – vždy písemně - individuálně či trvale, při nevyzvednutí dítěte v pracovní době, se dítě ve spolupráci s policií předá na oddělení péče o dítě - OSPOD

3. GDPR – při nástupu podepsat ve své třídě Generální souhlas

4. Školní vzdělávací program

 • „Stromek života“ naleznete v každé šatně dětí a u ředitelny
 • Děti jsou rozděleny do tříd podle věku!
 • Povinná předškolní docházka pro děti, které dovrší k 31. 8. věku 5 let,
  • Bezplatná i při OŠD
  • Uvolňování dětí ze vzdělávání – doložit do 3 dnů
  • Nepodléhá povinnému očkování
  • Individuální vzdělávání
 • Akce a aktivity (cvičení pro předškoláky v ZŠ Na Líše; angličtina; keramika; kroužek pro předškoláky, hlavně pro dětí s OŠD; logopedie)

5. Stravování a platby na školní rok 2020/2021

 • Všechny platby probíhají přes vedoucí školní jídelny, která je k dispozici rodičům:
  • V Zápolí: každé pondělí 7,00 – 9,00
  • Na Lánech: každou středu 7,00 – 9,00
 Školné  č.ú          2000 851 349 / 0800  1.109 Kč měsíčně 
 Stravné  č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  36,- den / 720 Kč měsíčně
 Stravné  č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  39,- den / 780 Kč měsíčně
 SRPŠ V Zápolí č.ú  123-2000 851 349 / 0800  1.200 Kč ročně
 SRPŠ Na Lánech    1.400 Kč ročně
 • Rodiče jsou povinni zaplatit do 15. dne běžného měsíce. Každá platba má svůj účet. Způsob platby: bankovním převodem, výjimečně hotově
 • Sourozenci platí pod jedním variabilním symbolem
 • Omlouvání dětí den předem, při nemoci možno vyzvednout oběd v kuchyni první den nemoci v 11,30 hod do přinesených nádob
 • Jídlo se připravuje 3x denně dle spotřebního koše

 
Opakující se nedostatky při platbách:

 • Některé platby nemůžeme pro neznalost jména správně přiřadit (používat jméno dítěte)
 • Nezaměňovat školné, stravné a SRPŠ – každé má svůj účet a svoji výši platby (info na webu MŠ)
 • Platba nedorazí ne Vaší vinou (problém banky)
  • Při jednání s vedoucí ŠJ ohledně všech plateb používat mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 241 413 347.
 • V MŠ nevedeme individuální stravování. Alergie na potraviny jsou respektovány po dohodě s ředitelkou pouze na základě lékařského potvrzení.

 
Dokumentace ke stažení zde:

 • Nástup do MŠ - změna pro dítě i rodiče zde
 • Poprvé v MŠ zde
 • Co by dítě mělo umět při nástupu do MŠ ve 3. letech zde
 • Desatero a dvacatero pro rodiče zde
 • Zralost smyslového vnímání předškoláka zde
 • Desatero budoucího předškoláka zde
 • Čím podpořit imunitu dětí zde

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu

Kritéria - děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií

 • trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
 • věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 
Termín zápisu
– v zákonem stanovené lhůtě od 2. 5. do 16. 5. 2020 (do 18.00 hod.)

 
Zápis
proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a nejlépe bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, přihlášku s přílohami (viz ke stažení níže) je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ID: 6ch25ui
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email*),
 • poštou
 • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky MŠ. V případě nutnosti lze MŠ  po předchozí domluvě navštívit ve středu 06. 05. 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

*Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem  bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 
Žádost o přijetí (přihláška)
- formulář ke stažení zde. Přihlášku lze vyzvednout v MŠ osobně po předchozí domluvě.


Přílohy přihlášky (jsou nezbytnou součástí zápisu)
:

 • prostá kopie rodného listu
 • prostá kopie očkovacího průkazu
 • čestné prohlášení k očkování (formulář ke stažení zde)
 • evidenční list - zde
 • přihláška ke stravování - zde

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Očkovací kalendář je k dispozici zde.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Registrační číslo Vašeho dítěte, které bude po ukončení a vyhodnocení zápisu uvedeno v přehledu přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do MŠ V Zápolí 1249, Praha 4, Vám bude sděleno ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle 241 483 965 nebo 776 766 284. Spojte se s námi. Dovolujeme si požádat o dodržení tohoto termínu.


Výsledky přijímacího řízení
 budou k dispozici 28. 5. 2020 na webových stránkách školy


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ
 

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

 
Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


 
 
KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je od 1. 1. 2017 předškolní vzdělávání povinné.  

Spádová oblast: celé území MČ Praha 4.

Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým  hodnocením.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 4 5
2. Trvalý pobyt alespoň jednoho ze   zákonných zástupců MČ Praha 4 5

3. Věk dítěte (děti, které dovrší do 31. 8. 2020 věku 3 let)

5 let 3
4 roky 2
3 roky 1
4. Celodenní docházka   1

Je-li volné místo, může dítě být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Bc. Libuše Tomanová, ředitelka školy