zápis MČ                                   

Informace pro rodiče k zápisu do Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249

na školní rok 2020/2021

                                do zařízení s celodenním provozem: V Zápolí 1249, Praha 4 a Na Lánech 22, Praha 4                                         

                           

                                                                   Srdečně Vás zveme na "Den otevřených dveří"

                                                         dne 21. dubna 2020 - od 8.00 -10.00 hodin a 15.00 - 17.00 hodin

                                             

                                                                                           Výdej přihlášek

                                                                      22. a 23. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin

                                                                                            Příjem přihlášek

                                                                     12. a 13. května 2020 od 13.00  do 18.00 hodin                                                    

                                                     

                                       přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, ev. dětský občanský průkaz dítěte, 

                                        nebo Výpis z videnčního systému registru obyvatel(odbor správních agend ÚMČP 4)

                                               dětí občanů EU také doklad k dlouhodobému pobytu na území MČ Praha 4,                                                                                                                           evidenční list potvrzený lékařem

                                           

                                                                                            Zveřejnění výsledků

                                                                              28. května 2020 na dveřích ředitelny 

 

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je od 1. 1. 2017 předškolní vzdělávání povinné.  

Spádová oblast: celé území MČ Praha 4.

Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým  hodnocením.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 4 5
2. Trvalý pobyt alespoň jednoho ze   zákonných zástupců MČ Praha 4 5

3. Věk dítěte (děti, které dovrší do 31. 8. 2020 věku 3 let)

5 let 3
4 roky 2
3 roky 1
 4. Celodenní vycházka 1

Je-li volné místo, může dítě být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Bc. Libuše Tomanová, ředitelka školy