Zápis do Mateřské školy V Zápolí a odloučeného pracoviště Na Lánech ve školním roce 2021/2022 

 

Vzhledem k epidomiologické situaci bude organizace zápisů následující:

Vyhlášení zápisu a termín konání

Nově stanovený termín:             od 2. května do 16. května 2021

Místo zápisu:     Mateřská škola, V Zápolí 1249/19, 141 00 Praha 4 (pro obě zařízení)

       Oznámení výsledků zápisu  31. května 2021

 Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

  - do datové schránky školy – 6ch25ui, 

  - e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  - poštou (rozhodující je datum podání na poštu), na výše uvedenou adresu,

  - vhozením do poštovní schránky školy,

  - osobním podáním v ředitelně školy dne 11. - 12. 5. 2021 od 13 do 18 hodin

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Informace k žádosti o přijetí a přílohám žádosti

 • Žádost
 • Evidenční list
 • Doložit kopii rodného listu
 • Povinné očkování doložit potvrzením praktického dětského lékaře na 2. straně evidenčního listu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2021 dosáhlo věku pěti let).

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je od 1. 1. 2017 předškolní vzdělávání povinné.  

Spádová oblast: celé území MČ Praha 4.

Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým  hodnocením.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 4 5
2. Trvalý pobyt alespoň jednoho ze   zákonných zástupců MČ Praha 4 5

3. Věk dítěte (děti, které dovrší do 31. 8. 2021 věku 3 let)

5 let 3
4 roky 2
3 roky 1
4. Celodenní docházka   1

Je-li volné místo, může dítě být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ 

 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Dokumentace k zápisu ke stažení:

 • žádost o přijetí (přihláška) -  zde.
 • evidenční list - zde
 • přihláška ke stravování - zde

 

Základní informace k provozu

1. Provoz obou škol 6.30 – 17.00 hod.

2. Výňatek ze školního řádu

 • SŘ je vyvěšen v každé šatně dětí, u ředitelny. Je potřeba seznámit se s jeho obsahem, zapsat a stvrdit ve své třídě podpisem.  ŠŘ je pro rodiče závazný.
 • Vstup do MŠ je přes třídní videotelefony
 • Sledujeme počasí - 6 stupňů pro ohrožené skupiny, pro děti předškolního věku a seniory
 • Případnou schůzku s ředitelkou lze domluvit na čísle 776 766 284 – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (V Zápolí) a se zástupkyní (odl. pracoviště Na Lánech) na čísle 776 766 202 mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sledujte pečlivě nástěnky a web stránky
 • Vyzvedávání dětí vámi pověřenou osobou – vždy písemně - individuálně či trvale, při nevyzvednutí dítěte v pracovní době, se dítě ve spolupráci s policií předá na oddělení péče o dítě - OSPOD

3. GDPR – při nástupu podepsat ve své třídě Generální souhlas

4. Školní vzdělávací program

 • „Stromek života“ naleznete v každé šatně dětí a u ředitelny
 • Děti jsou rozděleny do tříd podle věku!
 • Povinná předškolní docházka pro děti, které dovrší k 31. 8. věku 5 let:
  • Bezplatná i při OŠD
  • Uvolňování dětí ze vzdělávání – doložit do 3 dnů
  • Nepodléhá povinnému očkování
  • Individuální vzdělávání
 • Akce a aktivity (cvičení pro předškoláky v ZŠ Na Líše; angličtina; keramika; kroužek pro předškoláky, hlavně pro dětí s OŠD; logopedie)

5. Stravování a platby na školní rok 2021/2022 budou aktuálně upřesněny 

 • Všechny platby probíhají přes vedoucí školní jídelny, která je k dispozici rodičům:
  • V Zápolí: každé pondělí 7,00 – 9,00
  • Na Lánech: každou středu 7,00 – 9,00
 Školné  č.ú          2000 851 349 / 0800  852 Kč měsíčně 
 Stravné  č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  37,- den 
 Stravné  č.ú.   35-2000 851 349 / 0800  40,- den 
 SRPŠ V Zápolí č.ú  123-2000 851 349 / 0800 1000,- Kč ročně
 SRPŠ Na Lánech  vlastní výběr   Kč ročně
 • Rodiče jsou povinni zaplatit do 15. dne běžného měsíce. Každá platba má svůj účet. Způsob platby: bankovním převodem, výjimečně hotově
 • Sourozenci platí pod jedním variabilním symbolem
 • Omlouvání dětí den předem, při nemoci možno vyzvednout oběd v kuchyni první den nemoci v 11,30 hod do přinesených nádob
 • Jídlo se připravuje 3x denně dle spotřebního koše

Opakující se nedostatky při platbách:

 • Některé platby nemůžeme pro neznalost jména správně přiřadit (používat jméno dítěte)
 • Nezaměňovat školné, stravné a SRPŠ – každé má svůj účet a svoji výši platby (info na webu MŠ)
 • Platba nedorazí ne Vaší vinou (problém banky)
 • Při jednání s vedoucí ŠJ ohledně všech plateb používat mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. 241 413 347.
 • V MŠ nevedeme individuální stravování.
 • Alergie na potraviny jsou respektovány po dohodě s ředitelkou pouze na základě lékařského potvrzení.

Dokumentace ke stažení zde:

 • Nástup do MŠ - změna pro dítě i rodiče zde
 • Poprvé v MŠ zde
 • Co by dítě mělo umět při nástupu do MŠ ve 3. letech zde
 • Desatero a dvacatero pro rodiče zde
 • Zralost smyslového vnímání předškoláka zde
 • Desatero budoucího předškoláka zde
 • Čím podpořit imunitu dětí zde

Bc. Libuše Tomanová, ředitelka školy