CESTA KE ZDRAVÍ

Filozofie vzdělávacího programu a dva integrující principy

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu. Při jeho zpracování jsme vycházely z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřských školách. Jelikož hodnota zdraví je pro nás prioritní, chtěly bychom vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech, aby se na nich v dalším životě dalo dobře stavět. Kurikulum podpory zdraví v MŠ vychází ze dvou základních vztahových rámců - ze současné vzdělávací a kurikulární strategie státu a ze dvou předchozích verzí rámcového či modelového programu podpory zdraví v MŠ. Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví chápeme jako subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek. Chceme-li ho dosáhnout, musíme respektovat potřeby jednotlivce, za předpokladu vzájemné dohody a domluvení. Programem podpory zdraví v MŠ proto prolínají dva důležité, vzájemně se doplňující principy:

  1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
  2. Rozvíjení komunikace a spolupráce