1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a ŠVP.                 

Mateřská škola zajišťuje všem dětem bez rozdílu předškolní vzdělávání v rozsahu přijatého ŠVP PV  rozvíjí osobnost dítěte, podílí se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Zohledňuje jeho individuální vzdělávací potřeby a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, poskytuje sociálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S UČITELI

 2. 1 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

2. 2 Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

- poskytnutí ochrany a bezpečí

- uspokojení základních životních hodnot (potřeba jídla, pití, spánku aj.)

- respektování individuality dítěte

- výběr činnosti na základě vlastní volby

- dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků

- respektovat pokyny zaměstnanců školy

- neničit práci druhých ani majetek školy

 2. 3 Základní práva a povinnosti zákonných zástupců

 2.3.1 Práva zákonných zástupců

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání;

- zapojit se do výboru SRPŠ a hájit potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí;

- na poradenskou pomoc mateřské školy nebo poradenského zařízení v záležitosti týkajících se   

- vzdělávání dětí;     

- seznámit se s vlastním hodnocením školy;

- být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o průběhu výchovy a vzdělávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      2.3.2 Povinnosti zákonných zástupců

- zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé;

- informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných      

- závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte;

- respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu školy;

- na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

- týkajících se vzdělávání dítěte;             

- jsou povinni předat dítě osobně pedagogickému pracovníkovi;

- dokladovat důvody nepřítomnosti dítěte;

- v daných termínech platit úhradu za vzdělávání a stravné;

- oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školnímatriky.    


3. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S UČITELI  

- dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy

- dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s

  ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti        

- konzultace s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí dohodě, nejlépe na tel. čísle 776 766 284

 
4. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY    

 
4. 1 Podmínky provozu a organizace předškolního vzdělávání

4. 1. 1 Zřizovatelem školy je MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46

4. 1. 2 Provoz mateřské školy na školní rok od 1. 9. do 31. 8.

Provoz mateřské školy s celodenním provozem je: od 6.30 do 17.00 hodin

Škola se uzavírá v 8.30 a v 13.00 hod. a po ukončení provozu dle jednotlivých zařízeních. 

V případě potřeby má škola právo třídy slučovat.

4. 1. 3 Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin červenec a srpen může ředitelka po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit.  Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

4. 1. 4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020. Tato věta se s účinností od 1. 9. 2020 mění takto: předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let a děti s OŠD. S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017). Děti se speciálními vzdělávacími potřebami  je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol, nebo do tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, popřípadě škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (uvést obvyklý způsob = informační plakáty, webové stránky školy a obce, …) (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

Zákonný zástupce při výběru MŠ, jednal ve shodě s druhým zákonným zástupcem. Pokud přijde k zápisu jiná osoba než ZZ, musí mít od ZZ písemné pověření.

4. 1. 5 Náhlou nepřítomnost dítěte (nemoc, úraz aj.) oznámí zákonný zástupce   neprodleně -  osobně, telefonicky, elektronicky. V tento den se oběd neodhlašuje, ale je možnost si oběd vyzvednout v kuchyni v 11.30 hod. V ostatních případech se dítě odhlašuje 24 hod. předem. Je-li dítě dlouhodobě nepřítomno - více než 14 dní, podají rodiče písemnou zprávu učitelce nebo ředitelce školy.

4. 1. 6 Povinné předškolní vzdělávání

 - S účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení školní docházky, povinné.

- Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně od 8 do 12 hodin.

- Počty dětí ve třídě musí odpovídat ustanovení vyhlášky o předškolním vzdělávání.

 - O přijetí do MŠ rozhoduje ředitel - §34 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).

- Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku.

- Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

- Individuální vzdělávání dětí – rodič je povinen oznámit období a důvody individuálního vzdělávání.

 - Po obdržení oznámení o individuálním vzdělávání (musí obsahovat- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte), doporučí ředitel zákonnému zástupci oblasti ze ŠVP PV, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

- Termíny a způsob ověřování osvojování očekávaných výstupů v doporučených oblastech je povinen a stanoven na 1. úterý v listopadu a náhradní termín poslední úterý v listopadu od 8.00 do 12.00 hodin v MŠ  V Zápolí 1249 nebo Na Lánech 22, Praha 4

- V případě, že se dítě nedostaví, ukončí se individuální vzdělávání a dětí neprodleně zahájí docházku do MŠ a nelze dítě již individuálně vzdělávat.

- Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formoudidaktických her a pracovních listů.

- Uvolňování dětí ze vzdělávání – doložit důvod nepřítomnosti dítěte (lékařské potvrzení, úřední doklad, v odůvodněných případech vyjádření zákonným zástupcem je dokladována nejdéle do 3 dnů. 

4.1.7 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

4. 1. 8  Složení a zaměření tříd

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž jednotlivé třídy jsou homogenní. Výchovně vzdělávací činnost se zaměřením na tvořivou dramatiku je zpracována ve školním programu „Stromek života“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu.  Děti 3-4 leté vedeme k co nejrychlejší a účelné adaptaci v kolektivu, děti 4-5 leté jsou se všeobecným zaměřením a děti 5-6 leté a s  OŠD se pečlivě připravují na plynulý přechod do ZŠ.

Na zařízení Na Lánech jsou děti rozděleny do heterogenních tříd, se stejným zaměřením.

4. 1. 9 Účast na akcích pořádaných MŠ

Zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety, další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí informuje mateřská škola včas zákonné zástupce dítěte.

4. 1. 10 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,     

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního doby dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní

stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.  

4. 1. 11 Organizace stravování dětí.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. MŠ neuskutečňuje žádné individuální stravování, které nemá dítě lékařsky podložené a ZZ je povinen sepsat smlouvu o této možnosti.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim – pítka ve třídách i na zahradě, dále (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Školní jídelna je součástí MŠ. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Dítěti se poskytuje jídlo v rozsahu předepsaným pro školní stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy. V případě zajišťování stravování dítěte jiným způsobem, je zákonný zástupce dítěte povinen zajistit stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo v době, kdy se v mateřské škole podává jídlo.

4. 1.12 Placení stravného

probíhá sporožirem (jiným platebním příkazem), velmi výjimečně hotově v předem určeném dnu u vedoucí ŠJ do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Úřední hodiny vedoucí ŠJ:

V Zápolí - pondělí 7.00 – 9.00 hod. a Po, Út, St pohyblivá pracovní doba.

Na Lánech – středa 7.00 – 9.00 hod.

Komunikace lze přes telefon nebo mailem:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 4. 1. 13 Úplata za předškolní vzdělávání

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce

Úplata se platí nejvíce dva měsíce předem.

 4. 2  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

4. 2. 1 Adaptační a zkušební doba

je umožněna po individuální domluvě s učitelkami na třídě s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte. Délka zkušebního pobytu nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4. 2. 2 Uspořádání dne a činností dětí

   příchod, volné hry a spontánní zájmové činnosti, individuální práce s dětmi;

   komunitní kruh, hygiena, svačina;

   didakticky cílená činnost a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí;

   hygiena, příprava a pobyt venku zaměřený na volné činnosti, seznamování s přírodou; 

   hygiena, oběd, hygiena (čištění zoubků), příprava na odpočinek; 

  odpočinek, relaxace, individuální práce s nespavými dětmi;  

   hygiena, svačina; 

 

    volné hry, skupinové a individuální činnosti, sezónně pobyt venku;

 

Ředitelka může pověřit i provozní zaměstnance MŠ přebíráním dětí do třídy.

V případě nutnosti lze děti rozdělit do jiné třídy.

 4. 2. 3 Přebírání a předávání dětí

Zákonní zástupci v době určené pro příchod a odchod do školy předávají dítě ve vhodném oblečení, přizpůsobeném teplotním podmínkám.

Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Se zákonným zástupcem dítěte lze dohodnout individuální délku pobytu v mateřské škole.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

V odůvodněných případech může učitelka odmítnout předat dítě nespolehlivé osobě (malé dítě, opilá osoba, osoba pod vlivem drog, osobě nevhodně se chovající, osoba bez písemného pověření rodiče, aj.).  V problémové situaci se lze obrátit na policii ČR.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušná učitelka:

- pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

- informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy, obrátí se na Policii ČR s žádostí o pomoc;

4.2.4 Výkon dohledu (zabezpečení a rozsah).

Mateřská škola je povinna vykonávat dohled nad dětmi od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby do doby, než je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě (§5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) Pověřenou osobou může být i nezletilá osoba, přičemž požadovaný věk pověřené osoby je na zodpovědnosti zákonného zástupce.

5. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

5.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy.

5.1.2 Počty dětí v mateřské škole

  • Počty dětí v mateřské škole se naplňují do počtu 24, zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí

  • Třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let se naplňuje nejméně 12 dětí a do počtu 16 dětí 

   Mateřská škola, která má 3 a více tříd upřednostňuje zřízení samostatné třídy

5.1.3 Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

- Ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5

- Ve třídě zařazené dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení snižuje se o 2 děti (24 – 2), nejvýše o 5

- Ve třídě zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně (ne mentální postižení)snižuje o 1 za každé dítě (24 – 1), nejvýše o 6

 5. 2. Ochrana zdraví

 Do mateřské školy mohou rodiče přivádět pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu.

  • Zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění.

  • Projeví-li se v průběhu dne v MŠ u dítěte známky onemocnění, vyrozumí učitelka některého z rodičů a požaduje jeho vyzvednutí, jelikož MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu.

  • Dětem v MŠ nelze podávat žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, antibiotika, sprej do nosu pří akutních případech apod. Výjimkou jsou protialergické a protiastmatické spreje, které dítě v době zvýšených alergenů bere z preventivních a život zachraňujících důvodů.

  • Dítě po úrazu, operaci nebo se sádrou, kde je nějakým způsobem dočasně omezeno jeho normální fungování a vyžaduje dodržovat nějaká omezení v pohybu, hygieně apod. není dítě zdravé a do mateřské školy nemůže být v tomto stavu přijato.

 Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy.

 6. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

7. POUČENÍ POVINNOSTI DODRŽOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 
- Školní řád platí do odvolání.

- Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 30. 08. 2018.

- Místo zveřejnění školního řádu: www.vzapoli.cz a v listinné podobě na nástěnce u ředitelny školy, u vstupu do školy a v jednotlivých šatnách dětí.

- Způsob seznámení zákonných zástupců se školním řádem a poučení o povinnosti dodržovat školní řád: ředitelka školy prokazatelně seznámí všechny zaměstnance školy na poradě, zákonné zástupce dětí na schůzce s rodiči, kteří po přečtení ztvrdí školní řád podpisem.


 

                                                                                                                                       Bc. Libuše Tomanová, 

                                                                                                                                               ředitelka školy