Informace pro rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2019/2020

do zařízení s celodenním provozem: V Zápolí 1249, Praha 4 a Na Lánech 22, Praha 4

 

Výdej přihlášek

6.a 7.května 2019 od 13:00 do 18:00

Příjem přihlášek

                                                                                               14.a 15.května 2019 od 13:00 do 18:00                                                           

                                                       přineste s sebou: rodný list dítěte, ev. dětský občánský průkaz dítěte, občanský průkaz, 

                                                                     dětí občanů EU také doklad k dlouhodobému pobytu na území MČ Praha 4,                                                                                                                                                             evidenční list potvrzený lékařem

Zveřejnění výsledků

bude upřesněno na dveřích ředitelny

Dne 10.dubna 2019

VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

08:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.  

- Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud mají místo trvalého   pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

- Spádová oblast: celé území MČ Praha 4.

- Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým  hodnocením.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 4 5
2. Trvalý pobyt alespoň jednoho ze   zákonných zástupců MČ Praha 4 5

3. Věk dítěte (děti nar. do 31. 8.  2016)*

5 let 5
4 roky 4
 3 roky*  3
   

Je-li volné místo, může dítě být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Bc. Libuše Tomanová, ředitelka školy