Schůzka s rodiči se bude konat dne 6. 6. 2018 od 16.00hod ve třídě BERUŠEK (1.patro vpravo)!

Informace pro rodiče k zápisu do mateřské školy na školní rok 2018/2019

do zařízení s celodenním provozem: V Zápolí 1249, Praha 4 a Na Lánech 22, Praha 4

 

Výdej přihlášek

2.a 3.května 2018 od 13:00 do 18:00

Příjem přihlášek

09.a 10.května 2018 od 13:00 do 18:00

                                                            přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, má-li dítě občanská průkaz, není třeba potvrzení o           

                                                 trvalém  bydlišti dítěte na MČ Praha 4, dětí občanů EU také doklad k dlouhodobému pobytu na území MČ Praha 4,                                                                                                                               evidenční list potvrzený lékařem

Zveřejnění výsledků

30.května 2018 na dveřích ředitelny

Dne 18.dubna 2018

VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

08:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.  

- Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud mají místo trvalého   pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

- Spádová oblast: celé území MČ Praha 4.

- Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým  hodnocením.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
1. Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 4 5
2. Trvalý pobyt alespoň jednoho ze   zákonných zástupců MČ Praha 4 5

 

 

3. Věk dítěte (děti nar. do 31. 8.  2015)*

5 let 5
4 roky 4
3 roky* 3
   

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.

Bc. Libuše Tomanová, ředitelka školy