Ředitelka Mateřské školy, Praha 4, V Zápolí 1249 v souladu s § 30 odst. 1 až 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných na pracovišti v mateřské škole V Zápolí 1249, Praha 4. Škola má odloučené pracoviště s celodenním a internátním provozem Na Lánech 22, Praha 4.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a ŠVP.
Mateřská škola zajišťuje všem dětem bez rozdílu předškolní vzdělávání v rozsahu přijatého ŠVP PV, rozvíjí osobnost dítěte, podílí se na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Zohledňuje jeho individuální vzdělávací potřeby a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, poskytuje sociálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

2. 1 Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1.1 Práva a povinnosti dítěte

 • poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení základních životních hodnot (potřeba jídla, pití, spánku, aj.)
 • respektování individuality dítěte
 • výběr činnosti na základě vlastní volby
 • dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků
 • respektovat pokyny zaměstnanců školy
 • neničit práci druhých ani majetek školy

2. 2 Základní práva a povinnosti zákonných zástupců

2.2.1 Práva zákonných zástupců

 1. na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;
 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání;
 3. zapojit se do výboru SRPŠ a hájit potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí;
 4. na poradenskou pomoc mateřské školy nebo poradenského zařízení v záležitosti týkajících se vzdělávání dětí;
 5. seznámit se s vlastním hodnocením školy;
 6. být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o průběhu výchovy a vzdělávání

2.2.2 Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, čistě a vhodně upraveno;
 • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu školy;
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;
 • jsou povinni předat dítě osobně pedagogickému pracovníkovi;
 • dokladovat důvody nepřítomnosti dítěte;
 • v daných termínech platit úhradu za vzdělávání a stravné;
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

2.2.3 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • konzultace s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí dohodě, nejlépe na tel. čísle 776 766 284

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

3. 1 Podmínky provozu a organizace předškolního vzdělávání

3.1.1 Zřizovatel
Zřizovatelem školy je MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 140 46

3.1.2 Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy s celodenním provozem je od 6.30 do 17.30 hod.a Na Lánech od 7.00 do 18.00 hod. Škola se uzavírá v 8.30 hod., ve 13.00  hod. a po ukončení provozu dle jednotlivých zařízení.

3.1.3
Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin červenec a srpen může ředitelka po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

3.1.4 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, tělesně i duševně zdravé, zpravidla ve věku zpravidla od 3 do 6 let a děti s OŠD. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.
 • O přijetí do MŠ rozhoduje ředitel - §34 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

3.1.5
Náhlou nepřítomnost dítěte ( nemoc, úraz aj.) oznámí zákonný zástupce neprodleně - osobně, telefonicky, elektronicky. V tento den se oběd neodhlašuje, ale je možnost si oběd vyzvednout v kuchyni v 11.30 hod. V ostatních případech se dítě odhlašuje 24 hod. předem. Je-li dítě dlouhodobě nepřítomno - více než 14 dní, podají rodiče písemnou zprávu učitelce nebo ředitelce školy.

3.1.6 Složení a zaměření tříd
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž jednotlivé třídy jsou homogenní. Výchovně vzdělávací činnost se zaměřením na tvořivou dramatiku je zpracována ve školním programu „Stromek života“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Děti 3-4 leté vedeme k co nejrychlejší a účelné adaptaci v kolektivu, děti 4-5 leté jsou se všeobecným zaměřením a děti 5-6 leté a s OŠD se pečlivě připravují na plynulý přechod do ZŠ.Na zařízení Na Lánech jsou děti rozděleny do heterogenních tříd, se stejným zaměřením.

3.1.7 Mateřská škola může organizovat
Zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety, další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí informuje mateřská škola včas zákonné zástupce dítěte.

3.1.8 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozorněním písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

3.1.9 Placení stravného a školného
Placení stravného a školného probíhá platebním příkazem, velmi výjimečně hotově v předem určeném dnu u vedoucí ŠJ do 15. běžného dne v měsíci.

Úřední hodiny vedoucí ŠJ V Zápolí: pondělí 7.00 – 9.00 hod a Na Lánech  středa 7.00 - 9.00 hod. Po, Ú, Pá pohyblivá pracovní doba.

 

3. 2 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

3.2.1 Adaptační a zkušební doba
Je umožněna po individuální domluvě s učitelkami na třídě s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte. Délka zkušebního pobytu nesmí přesáhnout 3 měsíce.

3.2.2 Uspořádání dne a činností dětí

 1. příchod, volné hry a spontánní zájmové činnosti, individuální práce s dětmi;
 2. komunitní kruh, hygiena, svačina;
 3. didakticky cílená činnost a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí;
 4. hygiena, příprava a pobyt venku zaměřený na volné činnosti, seznamování s přírodou;
 5. hygiena, oběd, hygiena (čištění zoubků), příprava na odpočinek;
 6. odpočinek, relaxace, individuální práce s nespavými dětmi;
 7. hygiena, svačina;
 8. volné hry, skupinové a individuální činnosti, sezónně pobyt venku;

3. 2.3 Přebírání a předávání dětí
Zákonní zástupci v době určené pro příchod a odchod do školy předávají dítě ve vhodném oblečení.

Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Se zákonným zástupcem dítěte lze dohodnout individuální délku pobytu v mateřské škole.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

V odůvodněných případech může učitelka odmítnout předat dítě nespolehlivé osobě (malé dítě, opilá osoba, osoba pod vlivem drog, osobě nevhodně se chovající, osoba bez písemného pověření rodiče, aj.). V problémové situaci se lze obrátit na policii ČR.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy, obrátí se na Policii ČR s žádostí o pomoc.;
 • pondělí až čtvrtek bude dítě předáno internátu Na Lánech, s vyzvednutím následujícího dne;
 • veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (umístění v internátním zařízení, doprava atd.).